Browsed by
标签:,则由切比雪夫不等式可得。(???)https://image.zhihuishu.com/zhs/doctrans/docx2html/201911/87d4b4036c4d4a079c7e6781c388208d.png

,则由切比雪夫不等式可得。(???)https://image.zhihuishu.com/zhs/doctrans/docx2html/201911/87d4b4036c4d4a079c7e6781c388208d.png

,则由切比雪夫不等式可得。(???)https://image.zhihuishu.com/zhs/doctrans/docx2html/201911/87d4b4036c4d4a079c7e6781c388208d.png

解析: 【解析题】人本主义认为人具有自我意识,具有各种各样的潜能,有自我选择的能力,但是不会利用这样一个潜能来自我实现。() 【解析题】庄子的“三言”不包括 【…

Read More Read More